خرید@بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی@

بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی|30014990|ipr42079184|بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 304فهرست مطالبفهرست شکل ها .............. 58 فهرست جدول ها ............9 چکیده .....فصل اول : معرفی موضوع .........................111 1 مقدمه ..............121 2 تعریف مساله ...131 3 اهداف تحقیق ...161 4 ساختار تحقیق ..181 5 نتیجه گیري ......18فصل دوم : معماري سازمانی چابک ......192 1 مقدمه 202 2 چابکی چیست ؟ .............252 3 بیانیه چابک و بررسی آن .............272 4 طبقه بندي تغییرات در سازمان ها ..............302 5 تعریف معماري سازمانی چابک ...322 6 اصول حاکم بر معماري سازمانی چابک ......332 7 اهداف معماري سازمانی چابک ...392 8 معماران چابک 40 2 9 تیم هاي چابک 452 10 خلاصه و نتیجه گیري....50فصل سوم : مشخصات معماري سازمانی چابک .......... 513 1 مقدمه ............. 523 2 فرآیند معماري سازمانی چابک و چرخه حیات چابک .......... 533 3 تجارب عملی چابک ...... 643 4 چارچوب چابک ............ 693 5 انواع معماري سازمانی چابک .......723 6 مشکلات تدوین معماري سازمانی چابک ...733 7 تقسیم بندي سازمان ها براساس چابکی و تلاطم ....... 823 8 خلاصه و نتیجه گیري ....... 85فصل چهارم : متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی .......... 864 1 مقدمه ..............874 2 متدولوژي چیست ؟ .....894 3 بررسی متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی ......914 3 1 متدولوژي مهندسی اطلاعات ..944 3 2 متدولوژي BSP ........994 3 3 متدولوژي اوراکل Case Method .........1044 3 4 متدولوژي YSM ......1084 3 5 متدولوژي معماري اطلاعات .1104 3 6 متدولوژي RAD/JAD .............113 4 3 7 متدولوژي EAP ........1154 4 مشکلات متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی ...............1184 5 طبقه بندي متدولوژي ها ............1204 6 روش هاي چابک معماري سازمانی .........1264 6 1 معماري سازمانی چابک مبتنی بر Scrum ........1274 6 2 معماري سازمانی چابک مبتنی بر سرویس ...1304 6 3 معماري سازمانی چابک مبتنی بر مدلسازي چابک ....1324 7 خلاصه و نتیجه گیري ...135فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات .......... 1365 1 خلاصه تحقیق 1375 2 محدودیت هاي تحقیق 1385 3 نتایج تحقیق ...1385 4 پیشنهادات براي تحقیقات آینده ...............139

پیوست 1 : تحلیل آماري ......... 142پیوست 2 : مطالعه موردي ....... 158منابع و مآخذ و مراجع . 178

فهرست شکل هامنبع صفحه عنوان شماره23 چابکی ، شکل تکامل یافته ترسایر صفات کیفی می باشد . 1 2منابع متفرقه 35 معماري سازمانی چابک تکاملی و براساس مولفه هاي قابل استفاده مجدد استوار است. 2 2[I7 , I11] 36 انواع ارتباط و تعامل بین افراد 3 2منابع متفرقه 37 با گذشت زمان پیچیدگی و تغییرات پیش بینی نشده افزایش می یابد . 4 2[I9] 42 ارتباط میان نقش ، فرد و پست سازمانی در معماري سازمانی چابک 5 2[I7 , I11] 43 تیم معماري چابک به شکل تکاملی درطول زمان حرکت می کند . 6 2منابع متفرقه 44 یک معمار چابک مرتبا درسه وضعیت عمل ، تطبیق پذیري و ارزیابی می باشد . 7 2[I9] , [T3] * 48 تیم معماري سازمانی چابک معمارارشد بیشتر برروي همکاري و مشارکت تکیه دارد. 8 2[I9] , [T3] * 49 تیم معماري سازمانی کلاسیک معمارارشد بیشتر برروي دستور صادر کردن تاکیددارد. 9 2[I7 , I11] 54 تاریخچه فرآیندهاي یکپارچه 1 3[I7 , I11] 54 فازهاي معماري سازمانی چابک 2 3[I18] 55 سیر تکاملی با استفاده از ترخیص و چرخه 3 3[I18] 56 روز ، ترخیص و چرخه 4 3[I7 , I11] 56 هرترخیص از چند تکرار تشکیل یافته است . 5 3[I7 , I11] 57 چرخه حیات فرآیند معماري سازمانی چابک 6 3[I7 , I11] 60 فرآیند تست تکرارها در معماري سازمانی چابک 7 3[I7 , I11] 61 چرخه حیات فرآیند یکپارچه سازمانی (EUP) 8 3[I7 , I11] 67 پشته مدیریت چابک نیازمندي هاي کاربران 9 3[I24] 70 چارچوب چابک هر سلول توسط تجارب عملی چابک مناسب پرمی شود. 10 374 هرچه در سازمانی تلاطم و نامعلومی بیشتر باشد ضرورت استفاده از معماري سازمانی چابک افزایش می یابد . 11 3[B5] 77 با گذشت زمان و با افزایش درخواست هاي تغییر از میزان چابکی یک فرآیند کاسته می شود 12 3[P3] 77 چارچوب اندازه گیري میزان چابکی سازمان 13 382 تقسیم بندي سازمان ها براساس میزان چابکی سازمان و میزان تلاطم درسازمان 14 3[I19] 83 ویژگی هاي یک سازمان دانش محور 15 3[I10] 88 چرخه حیات فرآیندهاي موجود در سازمان 1 4[B13]* 95 چرخه حیات در IE 2 4[I26] * 101 چرخه حیات در BSP 3 4[I26] * 102 استراتژي سازمان و BSP 4 4[B14] * 106 Case Method چرخه حیات 5 4[I25] 111 چرخه حیات IA 6 4[I25] 112 لایه هاي IA 7 4[B12 , B13] * 115 مقایسه EAP با چارچوب زکمن 8 4[B12 , B13] * 116 مراحل اصلی EAP 9 4[I9]* 128 فرآیند معماري سازمانی چابک مبتنی بر Scrum 10 4[I9] 129 یک Sprint دو وضعیت کلی دارد : وضعیت اجرا و وضعیت برنامه ریزي 11 4[B5] 131 توسعه سیستم هاي کاربردي بر اساس سرویس در معماري سرویس گرا 12 4[I7 , I11] 133 چرخه حیات معماري سازمانی چابک مبتنی بر مدلسازي چابک 13 4

فهرست جدول هامنبع صفحه عنوان شماره21 چابکی و شکنندگی 1 2* [B7] 22 تشریح برخی از صفات کیفی 2 2[I7, I9 , I10, I11] *, … 38 تفاوت هاي معماري سازمانی چابک با معماري سازمانی کلاسیک 3 258 ویژگی در روش هاي مختلف 1 3[I18] 68 متدولوژي هاي چابک توسعه نرم افزار و مشخصات آنها 2 3[I18] 76 روشی براي تعیین میزان چابکی یک سازمان 3 398 برخی از مشکلات متدولوژي IEدر محیط هاي متلاطم و پرتغییر 1 4103 برخی از مشکلات متدولوژي BSPدر محیط هاي متلاطم و پرتغییر 2 4107 برخی از مشکلات متدولوژي Case Method در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 3 4109 برخی از مشکلات متدولوژي YSM در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 4 4112 برخی از مشکلات متدولوژي IA در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 5 4114 برخی از مشکلات متدولوژي RAD در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 6 4117 برخی از مشکلات متدولوژي EAP در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 7 4119 بررسی برخی از مشکلات متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی در محیط هاي متلاطم و پرتغییر 8 4140 انطباق چارچوب زکمن با اصول معماري سازمانی چابک 1 5

چکیده :درحال حاضر معماري سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدي درانجـام ماموریـت هـاي سـازمان هـامحسوب می شود. مدیران سازمان ها براي کاهش هزینه ها و خطرات متعدد و افزایش کارآیی ، سـودآوري، بهره وري و اثربخشی نیازمند تهیه و تدوین برنامه هاي جامع فناوري اطلاعات بارویکرد معماري سـازمانیمی باشند. معماري سازمانی درطی فرآیندي بنام "فرآیند تدوین معماري سازمانی" زیـر نظـر مـدیران ارشـدسازمان وبا مدیریت مستقیم مدیرفناوري اطلاعات سازمان شکل مـی گیـرد. هـدف معمـاري سـازمانی ایـناست که فناوري اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده وبه یکی از منابع سـازمان در کنـار سـایر منـابعسازمان تبدیل نماید. بطوري که در خدمت ماموریـت هـاي سـازمان باشـد . در حـال حاضرسـازمان هـايمختلف به ویژه سازمان هاي بزرگ براي اجراي فرآیند معماري سازمانی وبه خصوص برنامه ریزي معمـاريسازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند معماري ساز مانی بسیار لخت ، کند و فرسایشی می باشـد ودر نتیجـهموجب عدم اجراي صحیح یا توقف هاي زیاد ویا حتی شکست معماري سازمانی می شود .هنگامی که در مساله اي آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید هـاي حـل مـسالهمی باشد. چابکی به توانایی براي ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محـیط مـتلاطم تجـاري گفتـه مـی شـود.چابکی به مفهوم تندي ، سرعت ، سبکی و زیرکی می باشد و بـه خلاقیـت و ابتکـار و نـوآوري نیـاز دارد.متدولوژي هاي چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند. مفهوم چابکی در علوموفنون مختلف نتایج برجسته اي را ایجاد نموده ودرحوزه معماري نرم افزار هم نتایج قابـل تـوجهی را ارائـهنموده است .امید است دراین تحقیق بتوانم مصادیق چابکی دربرنامه ریزي معماري سازمانی و مـدل هـا و تجربـه هـايموفق را ارائه نمایم .

کلمات کلیدي :• (Enterprise Architecture) معماري سازمانی• (Agile Enterprise Architecture) معماري سازمانی چابک• (Agility) چابکی• متدولوژي هاي چابک (Agile Methods)• (Agile Modeling) مدلسازي چابک• (Agile Project Management) مدیریت پروژه چابک• (Agile Documentation) مستند سازي چابک• (Agile Process) فرآیند چابک• (Adaptive Architecture) معماري تطبیق پذیر• (Agile Reference Model) مدل مرجع چابک (Agile Framework) چارچوب چابک •• و ...فصل اول

معرفی موضوع

1 1 مقدمه :در حال حاضر بکارگیري صحیح فناوري اطلاعـات و ارتباطـات بـه عنـوان یـک مـساله جدیـد درسازمان هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو بیشتر سازمان ها براي رسـیدن بـه اهـداف خـودباید بتواننداز فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت تدقیق ، تسریع و تسهیل کارهاي خود ، بهترین اسـتفادهرا بنمایند. هر سازمان باید از طریق انجام معماري سازمانی ، نیازمندي هاي خود را شناخته وراه حـل هـا وراهکارهاي حل مشکلات را کشف نماید. مشکل این است که فرآیند اجراي معماري سازمانی بـسیار کنـد، پرهزینه ، مشکل و فرسایشی می باشد در نتیجه یا اجراي معماري سازمانی بـه شکـست منجـر شـده و یـااینکه نتیجه لازم را نخواهد داشت .یکی از مهمترین دلایل کندي و فرسایشی بودن فرآیند معماري سازمانی تغییـرات مـداوم در حـوزهفناوري و یا ماموریت هاي یک سازمان است .یکی از نظریه ها ي مطرح شده در حوزه معماري سازمانی مفهوم چـابکی مـی باشـد. چـابکی بـهمعنی تطبیق پذیر بودن در مقابل تغییرات مداوم تجاري می باشد. فرآیند معمـاري سـازمانی بایـد در محـیطهاي متلاطم تجاري با کمترین هزینه و کمترین زمان و به شـکل بهینـه صـورت پـذیرد. فرآینـد معمـاريسازمانی باید چابک بوده و در مقابل تغییرات مداوم تطبیق پذیرباشد . معماري سازمانی چابک یـک پـارادایمطراحی و مدلسازي براي معماري سازمانی می باشد .1 2 تعریف مساله :درحال حاضر معماري سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدي درانجـام ماموریـت هـاي سـازمان هـامحسوب می شود. مدیران سازمان ها براي کاهش هزینه ها و خطرات متعدد و افزایش کارآیی ، سـودآوري، بهره وري و اثربخشی نیازمند تهیه و تدوین برنامه هاي جامع فناوري اطلاعات بارویکرد معماري سـازمانیمی باشند. معماري سازمانی درطی فرآیندي بنام "فرآیند تدوین معماري سازمانی" زیـر نظـر مـدیران ارشـدسازمان وبا مدیریت مستقیم مدیرفناوري اطلاعات سازمان شکل مـی گیـرد. هـدف معمـاري سـازمانی ایـناست که فناوري اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده وبه یکی از منابع سـازمان در کنـار سـایر منـابعسازمان تبدیل نماید. بطوري که در خدمت ماموریت هاي سازمان باشـد . فرآینـد معمـاري سـازمانی ازسـهقسمت اصلی برنامه ریزي راهبردي فناوري اطلاعات ، برنامه ریـزي معمـاري سـازمانی و اجـراي معمـاريسازمانی تشکیل گردیده است .در حال حاضرسازمان هاي مختلف به ویـژه سـازمان هـاي بـزرگ بـراي اجـراي فرآینـد معمـاريسازمانی وبه خصوص برنامه ریزي معماري سازمانی دچارمشکل


مطالب دیگر:
📚پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی📚تحقیق بررسی مذهب شیعه📚تحقیق امام حسین (ع)📚تحقیق زندگي پس از مرگ📚تحقیق مهدی موعود (عج)📚تحقیق زندگی نامه پیامبر (ص) در دوران تبلیغ اسلام📚تحقیق ادعاي تعارض علم و دين📚پاورپوینت انواع قدرت در سازمان ها📚تحقیق اخلاق نمونه امام علي (ع)📚تحقیق بودا📚تحقیق تفسیر سوره لقمان📚تحقیق انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌📚پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی📚پاورپوینت باروری ابرها و باران مصنوعی📚پاورپوینت بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد📚پاورپوینت بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد📚پاورپوینت قیمت و تولید و قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد📚پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد📚پکیج کامل فرم های بودجه پروژه📚طرح درس سفر انرژی براساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی📚طرح درس درس پنجره های شناخت براساس برنامه درس ملی کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی📚جدیدترین مجموعه سوالات شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی📚جدیدترین نمونه سوالات شیمی یازدهم📚جدیدترین نمونه سوال درس شیمی 2 پایه یازدهم📚پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان و اصول علم اقتصاد